Tiep Phan · · 2 min read

JavaScript · Lập Trình · Lập Trình Angular · Programming · Web Development

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 9: Angular 2 Two-way Binding Và Tạo Custom Two-way Data Binding

Giới thiệu

Angular 2 Component có thể truyền vào data với @Input hoặc gửi event ra ngoài với @Output, chúng đều là unidirectional data flow hay one-way binding. Angular 2 Two-way Binding không là built-in trong Angular 2. Tuy vậy chúng ta vẫn có thể áp dụng Two-way Binding bằng cách sử dụng directive ngModel trong Angular 2. Bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Two-way Binding và cách tạo Custom Two-way Data Binding trong Angular 2.

Giới thiệu về Angular 2 Two-way Binding với ngModel

Angular 2 có một directive để áp dụng two-way binding đó là ngModel. Chúng ta có thể bao ngModel trong cặp dấu [()], nó sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu từ Component vs DOM và ngược lại.

app.component.html

<div>
 <input type="text" 
  (keyup.enter)="updateMesssages()" 
  [(ngModel)]="message"
 >
 <button (click)="updateMesssages()">Button...</button>
</div>

app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
 messages: string[] = [];
 message = '';
 updateMesssages() {
  this.messages.push(this.message);
  this.message = '';
 }
}

Nếu không sử dụng [(ngModel)] chúng ta có thể hoàn toàn viết một cú pháp tương ứng cho ví dụ trên như sau:

app.component.html

<div>
 <input type="text" 
  (keyup.enter)="updateMesssages()" 
  [value]="message" 
  (input)="message = $event.target.value"
 >
 <button (click)="updateMesssages()">Button...</button>
</div>

Khi không sử dụng directive ngModel ở cấu trúc binding bởi cặp dấu [()], chúng ta hoàn toàn có thể tách thành 2 cấu trúc binding riêng biệt là event binding và property binding:

app.component.html

<div>
 <input type="text" 
  (keyup.enter)="updateMesssages()" 
  [ngModel]="message" 
  (ngModelChange)="message = $event">
 <button (click)="updateMesssages()">Button...</button>
</div

Như các bạn có thể thấy, directive ngModel ở ví dụ minh họa trên bao gồm property ngModel và event ngModelChange.

Tạo Custom Two-way Data Binding

Để tạo được Custom Two-way Data Binding, chúng ta kết hợp @Input (property binding) và @Output (event binding) với cú pháp:

Tên của input là xyz thì tên của output là xyzChange.

switches.component.ts

import { 
 Component, 
 OnInit, 
 Input, 
 Output, 
 EventEmitter 
} from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'tp-switches',
 templateUrl: './switches.component.html',
 styleUrls: ['./switches.component.scss']
})
export class SwitchesComponent implements OnInit {
 @Input() checked = false;                    // input
 @Output('checkedChange') change = new EventEmitter<boolean>(); // output

 constructor() { }

 ngOnInit() {
 }
 emitChangeValue(event) {
  this.change.emit(event.target.checked);
 }
}

Sử dụng trong một component khác:

contact-list.component.html

<div>
 <tp-switches [(checked)]="contact.avatar.round">
 </tp-switches>
 <tp-contact-image-detail
  [avatar-url]="contact.avatar?.url"
  [round]="contact.avatar?.round"
 >
 </tp-contact-image-detail>
</div>

Lưu ý: two-way binding không dùng kết hợp với dạng Optional chaining như contact.avatar?.round .

Video bài học

Tham khảo

Documentation: https://angular.io/docs/ts/latest/guide/architecture.html#!#data-binding

Code demo: https://github.com/tieppt/try-angular/tree/lesson-9

Share:
Back to Blog