A DIGITAL MARKETING &
DESIGN AGENCY

We love the Web and the work we do.We work closely with our
clients to deliver the best possible solutions for their needs

Angular HTTP Client Module - P2. Http Options và Demo Upload & Download Progress

Mở đầu Trong bài trước, mình đã giới thiệu sơ qua về HttpClientModule và những ứng dụng thiết yếu của nó. Học thì phải đi đôi với hành phải không nào? Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tiếp với Http Options và Demo 1 tính năng đó là UPLOAD...

Angular HTTP Client Module - P1. Giới thiệu

Mở đầu Khi lập trình ứng dụng với Angular, chúng ta thường tương tác dữ liệu qua lại bằng các gọi API tới 1 server khác. Vậy làm cách nào chúng ta có thể handle việc đó? Angular đã cung cấp cho chúng ta một module tên là HTTPClientModule. Trong...

Angular Route Resolver. Nên hay không nên ?

Angular Resolver Khi lập trình ứng dụng với Angular, chúng ta thường lấy dữ liệu từ API qua hook ngOnInit và render nó ra cho người dùng. Lúc này, trong khi đang chờ API trả về dứ liệu hoàn thành, Component của chúng ta hiện thị loading, skeleton. v.v Có...

Angular Trong 5 Phút: Angular HTTPS Development Environment

Angular Trong 5 Phút: Angular HTTPS Development Environment Trong khi lập trình ứng dụng với Angular, chúng ta có thể cần phải sử dụng HTTPS để có thể làm cho application work. Ví dụ như WebRTC chẳng hạn. Lúc này, setup HTTPS như thế nào để bạn có thể làm...

Angular Trong 5 Phút: Dynamic Component Rendering

Angular Trong 5 Phút: Dynamic Component Rendering Trong nhiều trường hợp, chúng ta không biết trước phải render component nào, mà sẽ được render lúc runtime. Ví dụ như Dialog, Snackbar của Angular Material chẳng hạn. Là người viết lib, chúng ta chỉ tạo ra phần khung, còn người dùng...

« Prev 1 2 3 4 5 Next »