Angular Trong 5 Phút: Deploy Angular Application Lên Firebase Hosting


Angular Trong 5 Phút: Deploy Angular Application Lên Firebase Hosting

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để deploy ứng dụng Angular lên Firebase Hosting.

1. Build Angular Application

Các bạn chạy lệnh build sau để build ứng dụng đã viết:

$ ng build --prod

2. Install Firebase Tools

Firebase cung cấp 1 CLI cho phép chúng ta thao tác từ command line. Để sử dụng CLI này, chúng ta chỉ cần install package sau:

$ npm i -g firebase-tools

3. Login Vào Firebase

Các bạn chạy lệnh sau và Login vào tài khoản tương ứng.

$ firebase login

Nếu muốn Login vào 1 tài khoản khác, thì chỉ cần Logout bằng lệnh:

$ firebase logout

4. Init Firebase

Các bạn chạy lệnh sau và chọn Hosting khi được hỏi như hình.

$ firebase init

Firebase CLI

Lựa chọn tạo mới hoặc sử dụng project có sẵn:

Firebase CLI

Chọn project để deploy:

Firebase CLI

Trả lời lần lượt 3 câu hỏi:

Câu 1: directory mà bạn muốn deploy.

Câu 2: bạn có sử dụng rewrite khi dùng Single Page App hay ko (thường là có).

Câu 3: bạn có muốn override file index.html không (thường là không).

Firebase CLI

5. Deploy Angular Application

Để deploy chúng ta chỉ cần chạy lệnh sau:

$ firebase deploy --only hosting

6. Video

7. Link Tham Khảo

Hướng dẫn deploy từ Angular.io

Back to blog