Angular Trong 5 Phút: Deploy Angular Application Trên Apache HTTPD Sub-Directory


Angular Trong 5 Phút: Deploy Angular Application Trên Apache HTTPD Sub-Directory

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để deploy ứng dụng Angular trên Apache HTTPD server có sử dụng Sub-Directory.

1. Build Angular Application

Các bạn chạy lệnh build sau để build ứng dụng đã viết:

$ ng build --base-href=./ --prod

Do ứng dụng sẽ được deploy lên sub-dir, nên chúng ta cần thay đổi base-href về ./.

2. Deploy Angular Application

Để deploy chúng ta chỉ cần copy phần code đã được generated ở director dist/<app-name> vào thư mục deploy của Apache HTTPD server kèm theo config để rewrite .htaccess như sau:

RewriteEngine On
# If an existing asset or directory is requested go to it as it is
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -f [OR]
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -d
RewriteRule ^ - [L]

# If the requested resource doesn't exist, use index.html
RewriteRule ^ /<app-name>/index.html

Các bạn nhớ thay đổi app-name theo tên app của bạn.

3. Video

4. Link Tham Khảo

Hướng dẫn deploy từ Angular.io

Back to blog