Angular Route Resolver. Nên hay không nên ?


Angular Resolver

Khi lập trình ứng dụng với Angular, chúng ta thường lấy dữ liệu từ API qua hook ngOnInit và render nó ra cho người dùng.
Lúc này, trong khi đang chờ API trả về dứ liệu hoàn thành, Component của chúng ta hiện thị loading, skeleton. v.v
Có một cách khác để lấy dữ liệu trước khi điều hướng tới router của bạn. Đó chính là Router Resolver

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Resolver là gì và cách sử dụng và áp dụng case thực tế, nên hay không nên xài như nào nhé. Let’s go.

1. Giới thiệu

Resolver là service được sử dụng trong Angular router để thực hiện 1 task vụ không đồng bộ trong quá trình điều hướng. Khi tác vụ không đồng bộ đó resolve data. component tương ứng với router đó sẽ được init.
Video Gif

Hãy nhìn router khi bấm vào link. Tác vụ bất đồng bộ xong thì component blog detail mới được init.

Resolver Flow

Đây là flow của một lần navigation sử dụng resolver.

2. Tạo một resolver đơn giản

Một Resolver đơn giản để fetch chi tiết của một bài viết:

 import { Injectable } from "@angular/core";
 import { Resolve, ActivatedRouteSnapshot, RouterStateSnapshot, Router } from '@angular/router';
 import { BlogItem } from '../models/blog-item.model';
 import { BlogService } from '../services/blog.service';
 import { delay, catchError } from 'rxjs/operators';
 import { of } from 'rxjs';

 @Injectable()
 export class BlogDetailResolver implements Resolve<BlogItem> {
  constructor(private blogService: BlogService, private router: Router) {}

  resolve(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot) {
   return this.blogService.getBlogDetail(route.params['id']).pipe(
    delay(2000),
    catchError(error => {
     this.router.navigateByUrl('/404');
     return of(null);
    }
   ));
  }
 }

Tiếp theo, chúng ta config routing cho blog module

 import { NgModule } from '@angular/core';
 import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
 import { BlogListComponent } from './pages/blog-list/blog-list.component';
 import { BlogDetailComponent } from './pages/blog-detail/blog-detail.component';
 import { BlogDetailResolveComponent } from './pages/blog-detail-resolve/blog-detail-resolve.component';
 import { BlogDetailResolver } from './resolvers/blog-detail.resolve';

 const routes: Routes = [
  {
   path: '',
   component: BlogListComponent
  },
  {
   path: ':id',
   component: BlogDetailComponent
  },
  {
   path: 'resolve/:id',
   component: BlogDetailResolveComponent,
   resolve: {
    blog: BlogDetailResolver
   }
  }
 ];

 @NgModule({
  imports: [RouterModule.forChild(routes)],
  exports: [RouterModule]
 })
 export class BlogRoutingModule { }

Và đây là component cho chi tiết bài viết:

 import { Component, OnInit, OnDestroy } from '@angular/core';
 import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
 import { BlogItem } from '../../models/blog-item.model';
 import { distinctUntilChanged, takeUntil } from 'rxjs/operators';
 import { Subject } from 'rxjs';

 @Component({
  selector: 'app-blog-detail-resolve',
  templateUrl: './blog-detail-resolve.component.html',
  styleUrls: ['./blog-detail-resolve.component.scss']
 })
 export class BlogDetailResolveComponent implements OnInit, OnDestroy {
  blog: BlogItem;
  private onDestroy$: Subject<boolean> = new Subject<boolean>();
  constructor(private readonly route: ActivatedRoute) {
  }

  ngOnInit(): void {
   console.log("Go here");
   this.route.params.pipe(
    takeUntil(this.onDestroy$),
    distinctUntilChanged()
   ).subscribe(params => {
    this.blog = this.route.snapshot.data.blog;
   })
  }

  ngOnDestroy(): void {
   this.onDestroy$.next(true);
   this.onDestroy$.complete();
  }
 }

Đây là component khi resolve xong. Hãy để ý tới console.log("Go here") ở trong ngOnInit nhé.
Và đây là kết quả:
Video Console

Khi mình bấm vào title của post để vào router detail. phải chờ resolver xong thì component mới init.
Bây giờ hãy tưởng tượng một HTTP request response data trong 5 giây. Sau khi nhấp vào một liên kết trong ứng dụng, HTTP request bắt đầu. Việc định tuyến sẽ không được hoàn thành trước khi HTTP request đó response dữ liệu. Do đó, nếu HTTP mất 5 giây, thì cũng sẽ mất 5 giây để quá trình định tuyến hoàn tất.

Vậy là các bạn đã hiểu về resolver rồi chứ ??

3. Nếu không xài resolver?

Ôi vậy còn cách như bình thường hay xài (Fetch dữ liệu chi tiết của bài viết trong hook ngOnInit trong component mà không xài resolver) thì sao nhỉ? Lúc này. Điều hướng sẽ chạy ngay qua trang chi tiết blog mà không gặp bất cử trở ngại nào. Thêm nữa, component của chúng ta nên thêm loading indicator, skeleton loading, etc cho mục đích trải nghiệm người dùng.

Đây là component mình không xài resolver. Mình thêm loading để user biết và chờ load dữ liệu xong.

 import { Component, OnInit, OnDestroy } from '@angular/core';
 import { BlogService } from '../../services/blog.service';
 import { Observable, Subject } from 'rxjs';
 import { BlogItem } from '../../models/blog-item.model';
 import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
 import { takeUntil } from 'rxjs/operators';

 @Component({
  selector: 'app-blog-detail',
  templateUrl: './blog-detail.component.html',
  styleUrls: ['./blog-detail.component.scss']
 })
 export class BlogDetailComponent implements OnInit, OnDestroy {
  blog$: Observable<BlogItem>;
  private onDestroy$: Subject<boolean> = new Subject<boolean>();

  constructor(private readonly blogService: BlogService, private readonly route: ActivatedRoute) { }

  ngOnInit(): void {
   this.route.params.pipe(takeUntil(this.onDestroy$)).subscribe((params: any) => {
    const { id } = params;
    this.blog$ = this.blogService.getBlogDetail(id);
   });
  }

  ngOnDestroy(): void {
   this.onDestroy$.next(true);
   this.onDestroy$.complete();
  }
 }

Và kết quả là: Mình đợi get dữ liệu từ API xong rồi hiển thị ra cho người dùng. Để cho họ biết là mình đang lấy dữ liệu lên, mình sẽ hiển thị một dòng text Loading....
Không nên để trang trắng nhé. Người dùng cữ ngỡ là trang này đang bị lỗi mà không hề hay biết mình đang get dữ liệu ở dưới.

Video No Resolver

Flow khi không có Resolver:
Resolver Flow

Đấy. Độ trễ khi navigation gần như không có. Trải nghiệm người dùng tốt hơn nhiều so với đợi 1 khoảng thời gian rồi mới navigation (tưởng bị lỗi chứ :3)

4. Kết luận

Vậy là các bạn đã hiểu Resolver rồi chứ ?
Một trang SPA theo mình nghĩ là nên luôn luôn phải react fast và dữ liệu nên tải không đồng bộ khi chạy. Nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi xài Resolver nhé.

Bản thân mình không phải fan của Resolver và cũng không xài Resolver trong các dự án của mình. Mình viết lên đây nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và được học hỏi, nhận những comment góp ý của mọi người. Xin cảm ơn.

Đây là github repo cho bài viết này nhé. Các bạn có thể clone về và trải nghiệm. -> Resolver Angular

Link tham khảo:
+ https://angular.io/api/router/Resolve
+ https://www.digitalocean.com/community/tutorials/angular-route-resolvers
+ https://codeburst.io/understanding-resolvers-in-angular-736e9db71267
+ https://dzone.com/articles/understanding-angular-route-resolvers-by-example

Back to blog