Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 6: Quản Lý Event Trong Angular 2

Quản Lý Event Trong Angular 2 Trong bài học đầu tiên của series Thử Nghiệm Với Angular 2 chúng ta đã làm quen với Event Binding trong Angular 2. Bài học này sẽ củng cố một số kiến thức về Event trong Angular 2 như $event object hay key event...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 5: NgFor Và Các Thuộc Tính Index, First, Last, Even, Odd, TrackBy

NgFor Và Các Thuộc Tính Index, First, Last, Even, Odd, TrackBy Trong bài học số 2, chúng ta đã tìm hiểu về một số Structual Directives trong đó có NgFor. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu một số thuộc tính mà Angular 2 NgFor cung cấp như các biến...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 4: Built-in Directives NgStyle, NgClass

Built-in Directives NgStyle, NgClass Trong những bài trước của series Thử Nghiệm Với Angular 2 mình đã giới thiệu một số Structual Directives và hướng dẫn Style cho Component, View Encapsulation. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những Attribute Directives như NgStyle, NgClass và property binding cho class, style....

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 3: Style Cho Component và View Encapsulation

Style Cho Component và View Encapsulation trong Angular 2 Xin chào các bạn, sau khi tìm hiểu phần 2 trong series Thử Nghiệm Với Angular 2 về một số built-in directive trong Angular 2. Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu cách để Style cho Component trong Angular 2 cũng...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 2: Built-in Directives NgIf, NgFor, NgSwitchCase

Angular 2 Built-in Directives NgIf, NgFor, NgSwitchCase Xin chào các bạn, đây là bài học thứ hai trong series Thử Nghiệm Với Angular 2, trong bài trước mình đã giới thiệu về Angular 2 Component và Data Binding. Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về built-in directives NgIf, NgFor, NgSwitchCase...