A DIGITAL MARKETING &
DESIGN AGENCY

We love the Web and the work we do.We work closely with our
clients to deliver the best possible solutions for their needs

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 8: Component Event Với EventEmitter Và @Output

Component Event Với EventEmitter Và @Output Sau khi tìm hiểu bài học Truyền Dữ Liệu Cho Component Với @Input trong series Thử Nghiệm Với Angular 2, chúng ta đã biết cách để Component có thể nhận dữ liệu đầu vào. Bài học “Component Event Với EventEmitter Và @Output” sẽ giới thiệu...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 7: Truyền Dữ Liệu Cho Component Với @Input

Truyền Dữ Liệu Cho Component Với @Input Trong những bài học trước của series Thử Nghiệm Với Angular 2, chúng ta đã tạo ra các Component, hầu hết các Component này chứa dữ liệu của chính nó mà không có sự tương tác với các Component khác. Trong bài học...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 6: Quản Lý Event Trong Angular 2

Quản Lý Event Trong Angular 2 Trong bài học đầu tiên của series Thử Nghiệm Với Angular 2 chúng ta đã làm quen với Event Binding trong Angular 2. Bài học này sẽ củng cố một số kiến thức về Event trong Angular 2 như $event object hay key event...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 5: NgFor Và Các Thuộc Tính Index, First, Last, Even, Odd, TrackBy

NgFor Và Các Thuộc Tính Index, First, Last, Even, Odd, TrackBy Trong bài học số 2, chúng ta đã tìm hiểu về một số Structual Directives trong đó có NgFor. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu một số thuộc tính mà Angular 2 NgFor cung cấp như các biến...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 4: Built-in Directives NgStyle, NgClass

Built-in Directives NgStyle, NgClass Trong những bài trước của series Thử Nghiệm Với Angular 2 mình đã giới thiệu một số Structual Directives và hướng dẫn Style cho Component, View Encapsulation. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những Attribute Directives như NgStyle, NgClass và property binding cho class, style....