A DIGITAL MARKETING &
DESIGN AGENCY

We love the Web and the work we do.We work closely with our
clients to deliver the best possible solutions for their needs

Thử Nghiệm Với Angular Phần 13: Thực Hành Content Projection Và Lifecycle Liên Quan Trong Angular

Thực Hành Content Projection Và Lifecycle Liên Quan Trong Angular Content Projection là một concept khá hay trong Angular, giúp chúng ta có thể dễ dàng tạo các component có khả năng tái sử dụng cao. Bài học này chúng ta sẽ tạo các Component để tìm hiểu chi tiết hơn...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 12: Content Projection Trong Angular

Content Projection Trong Angular Làm thế nào để sử dụng lại các component trong Angular 2+, hay làm sao để có thể nhúng content của một component cho một component khác. Bài học này sẽ giới thiệu cho các bạn về Content Projection trong Angular sử dụng ng-content directive. 1....

Thử Nghiệm Với Angular Phần 11: Template Variable Trong Angular

Template Variable Trong Angular Bài học này sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng Template Variable trong Angular và ngOnInit, ngAfterViewInit lifecycle. Nội dung Video bài học Tham khảo Nội dung Template variable trong Angular có thể tạo bằng cách đặt tên kèm theo dấu # vào...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 10: Sử Dụng Angular CLI Trong Project Thật Cool

Sử Dụng Angular CLI Trong Project Thật Cool Trong bài học đầu tiên của series Thử Nghiệm Với Angular, chúng ta đã tạo project để thực hành với sự trợ giúp của Angular CLI. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng CLI để phát triển một ứng...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 9: Angular 2 Two-way Binding Và Tạo Custom Two-way Data Binding

Angular 2 Two-way Binding Và Tạo Custom Two-way Data Binding Angular 2 Component có thể truyền vào data với @Input hoặc gửi event ra ngoài với @Output, chúng đều là unidirectional data flow hay one-way binding. Angular 2 Two-way Binding không là built-in trong Angular 2. Tuy vậy chúng ta vẫn có thể áp...