Thử Nghiệm Với Angular Phần 10: Sử Dụng Angular CLI Trong Project Thật Cool


Sử Dụng Angular CLI Trong Project Thật Cool

Trong bài học đầu tiên của series Thử Nghiệm Với Angular, chúng ta đã tạo project để thực hành với sự trợ giúp của Angular CLI. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng CLI để phát triển một ứng dụng bằng Angular và build một ứng dụng Angular với Angular CLI.

Các phần mềm cần thiết

Để bắt đầu cài đặt được Angular CLI – gọi tắt là CLI – gồm có

Cài đặt CLI

npm install -g @angular/cli
# or
npm i -g @angular/cli
# or sudo if need
sudo npm install -g @angular/cli
# or
sudo npm i -g @angular/cli

Sử dụng CLI

– List các options của CLI:

ng help

– Tạo mới project với CLI:

ng new <app-name>
# example
ng new contact-app
# use preprocessor instead of css: scss, sass, stylus, less
ng new contact-app --style=scss

Các options khác:

--routing: tạo route
--skip-git: không init và commit git
--skip-install: không install package
--skip-commit: init git nhưng không commit
--source-dir: thư mục của source code, mặc định là src
--prefix: prefix khi generate component, directive, mặc đinh là app
--inline-style: sử dụng inline style thay vì external style file
--inline-template: sử dụng inline template thay vì external template file
-is: alias của --inline-style
-it: alias của --inline-template
-si: alias của --skip-install
-sg: alias của --skip-git

– Generate các thành phần:

Scaffold Usage
Component ng g component my-new-component
Directive ng g directive my-new-directive
Pipe ng g pipe my-new-pipe
Service ng g service my-new-service
Class ng g class my-new-class
Guard ng g guard my-new-guard
Interface ng g interface my-new-interface
Enum ng g enum my-new-enum
Module ng g module my-module

– Serve ứng dụng:

ng serve <options...>
 Builds and serves your app, rebuilding on file changes.
 aliases: server, s
 --target (String) (Default: development)
  aliases: -t <value>, -dev (--target=development), -prod (--target=production), --target <value>, --target <value>, --target <value>, --target <value>
 --environment (String)
  aliases: -e <value>, --environment <value>, --environment <value>, --environment <value>, --environment <value>
 --output-path (Path)
  aliases: -op <value>, --outputPath <value>, --outputPath <value>, --outputPath <value>, --outputPath <value>
 --aot (Boolean)
  aliases: -aot, -aot, -aot, -aot
 --sourcemap (Boolean)
  aliases: -sm, --sourcemaps, --sourcemap, --sourcemap, --sourcemap, --sourcemap
 --vendor-chunk (Boolean) (Default: true)
  aliases: -vc, --vendorChunk, --vendorChunk, --vendorChunk, --vendorChunk
 --base-href (String)
  aliases: -bh <value>, --baseHref <value>, --baseHref <value>, --baseHref <value>, --baseHref <value>
 --deploy-url (String)
  aliases: -d <value>, --deployUrl <value>, --deployUrl <value>, --deployUrl <value>, --deployUrl <value>
 --verbose (Boolean) (Default: false)
  aliases: -v, --verbose, --verbose, --verbose, --verbose
 --progress (Boolean) (Default: true)
  aliases: -pr, --progress, --progress, --progress, --progress
 --i18n-file (String)
  aliases: --i18nFile <value>, --i18nFile <value>, --i18nFile <value>, --i18nFile <value>
 --i18n-format (String)
  aliases: --i18nFormat <value>, --i18nFormat <value>, --i18nFormat <value>, --i18nFormat <value>
 --locale (String)
  aliases: --locale <value>, --locale <value>, --locale <value>, --locale <value>
 --extract-css (Boolean)
  aliases: -ec, --extractCss, --extractCss, --extractCss, --extractCss
 --watch (Boolean)
  aliases: -w, --watch, --watch, --watch, --watch
 --output-hashing=none|all|media|bundles (String) define the output filename cache-busting hashing mode
  aliases: -oh <value>, --outputHashing <value>, --outputHashing <value>, --outputHashing <value>, --outputHashing <value>
 --poll (Number) enable and define the file watching poll time period (milliseconds)
  aliases: -poll <value>, -poll <value>, -poll <value>, -poll <value>
 --port (Number) (Default: 4200)
  aliases: -p <value>, -port <value>, -port <value>
 --host (String) (Default: localhost) Listens only on localhost by default
  aliases: -H <value>, -host <value>, -host <value>
 --proxy-config (Path)
  aliases: -pc <value>, --proxyConfig <value>, --proxyConfig <value>
 --ssl (Boolean) (Default: false)
  aliases: -ssl, -ssl
 --ssl-key (String) (Default: ssl/server.key)
  aliases: --sslKey <value>, --sslKey <value>
 --ssl-cert (String) (Default: ssl/server.crt)
  aliases: --sslCert <value>, --sslCert <value>
 --open (Boolean) (Default: false) Opens the url in default browser
  aliases: -o, -open, -open
 --live-reload (Boolean) (Default: true)
  aliases: -lr, --liveReload
 --live-reload-host (String) Defaults to host
  aliases: -lrh <value>, --liveReloadHost <value>
 --live-reload-base-url (String) Defaults to baseURL
  aliases: -lrbu <value>, --liveReloadBaseUrl <value>
 --live-reload-port (Number) (Defaults to port number within [49152...65535])
  aliases: -lrp <value>, --liveReloadPort <value>
 --live-reload-live-css (Boolean) (Default: true) Whether to live reload CSS (default true)
  aliases: --liveReloadLiveCss
 --hmr (Boolean) (Default: false) Enable hot module replacement
  aliases: -hmr

– Build ứng dụng:

ng build <options...>

options có thể có hoặc không.

--aot=true: build với AOT
--aot=false: không build với AOT.

# build production
--target=production --environment=prod
--prod --env=prod
--prod
# build dev: default
--target=development --environment=dev
--dev --e=dev
--dev

Complete options available Builds your app and places it into the output path (dist/ by default).

 aliases: b
 --target (String) (Default: development)
  aliases: -t <value>, -dev (--target=development), -prod (--target=production), --target <value>
 --environment (String)
  aliases: -e <value>, --environment <value>
 --output-path (Path)
  aliases: -op <value>, --outputPath <value>
 --aot (Boolean)
  aliases: -aot
 --sourcemap (Boolean)
  aliases: -sm, --sourcemaps, --sourcemap
 --vendor-chunk (Boolean) (Default: true)
  aliases: -vc, --vendorChunk
 --base-href (String)
  aliases: -bh <value>, --baseHref <value>
 --deploy-url (String)
  aliases: -d <value>, --deployUrl <value>
 --verbose (Boolean) (Default: false)
  aliases: -v, --verbose
 --progress (Boolean) (Default: true)
  aliases: -pr, --progress
 --i18n-file (String)
  aliases: --i18nFile <value>
 --i18n-format (String)
  aliases: --i18nFormat <value>
 --locale (String)
  aliases: --locale <value>
 --extract-css (Boolean)
  aliases: -ec, --extractCss
 --watch (Boolean)
  aliases: -w, --watch
 --output-hashing=none|all|media|bundles (String) define the output filename cache-busting hashing mode
  aliases: -oh <value>, --outputHashing <value>
 --poll (Number) enable and define the file watching poll time period (milliseconds)
  aliases: -poll <value>
 --stats-json (Boolean) (Default: false)
  aliases: --statsJson

Video bài học

Tham khảo

Ahead-of-time compilation: https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/aot-compiler.html

Back to blog