Thử Nghiệm Với Angular Phần 11: Template Variable Trong Angular

Template Variable Trong Angular Bài học này sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng Template Variable trong Angular và ngOnInit, ngAfterViewInit lifecycle. Nội dung Video bài học Tham khảo Nội dung Template variable trong Angular có thể tạo bằng cách đặt tên kèm theo dấu # vào...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 10: Sử Dụng Angular CLI Trong Project Thật Cool

Sử Dụng Angular CLI Trong Project Thật Cool Trong bài học đầu tiên của series Thử Nghiệm Với Angular, chúng ta đã tạo project để thực hành với sự trợ giúp của Angular CLI. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng CLI để phát triển một ứng...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 9: Angular 2 Two-way Binding Và Tạo Custom Two-way Data Binding

Angular 2 Two-way Binding Và Tạo Custom Two-way Data Binding Angular 2 Component có thể truyền vào data với @Input hoặc gửi event ra ngoài với @Output, chúng đều là unidirectional data flow hay one-way binding. Angular 2 Two-way Binding không là built-in trong Angular 2. Tuy vậy chúng ta vẫn có thể áp...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 8: Component Event Với EventEmitter Và @Output

Component Event Với EventEmitter Và @Output Sau khi tìm hiểu bài học Truyền Dữ Liệu Cho Component Với @Input trong series Thử Nghiệm Với Angular 2, chúng ta đã biết cách để Component có thể nhận dữ liệu đầu vào. Bài học “Component Event Với EventEmitter Và @Output” sẽ giới thiệu...

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 7: Truyền Dữ Liệu Cho Component Với @Input

Truyền Dữ Liệu Cho Component Với @Input Trong những bài học trước của series Thử Nghiệm Với Angular 2, chúng ta đã tạo ra các Component, hầu hết các Component này chứa dữ liệu của chính nó mà không có sự tương tác với các Component khác. Trong bài học...