Angular Trong 5 Phút: Dynamic Component Rendering

Angular Trong 5 Phút: Dynamic Component Rendering Trong nhiều trường hợp, chúng ta không biết trước phải render component nào, mà sẽ được render lúc runtime. Ví dụ như Dialog, Snackbar của Angular Material chẳng hạn. Là người viết lib, chúng ta chỉ tạo ra phần khung, còn người dùng...

Angular Trong 5 Phút: Deploy Angular Application Lên Firebase Hosting

Angular Trong 5 Phút: Deploy Angular Application Lên Firebase Hosting Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để deploy ứng dụng Angular lên Firebase Hosting. 1. Build Angular Application 2. Install Firebase Tools 3. Login Vào Firebase 4. Init Firebase 5. Deploy Angular Application 6. Video 7. Link...

Angular Trong 5 Phút: Deploy Angular Application Trên Apache HTTPD Sub-Directory

Angular Trong 5 Phút: Deploy Angular Application Trên Apache HTTPD Sub-Directory Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để deploy ứng dụng Angular trên Apache HTTPD server có sử dụng Sub-Directory. 1. Build Angular Application 2. Deploy Angular Application 3. Video 4. Link Tham Khảo 1. Build Angular...

Angular Router

Angular Router Angular Router Phần 1: Config Các Thành Phần Cơ Bản Angular Router Phần 2: Feature Module, Router Services Angular Router Phần 3: Child Routes Angular Router Phần 4: Route Guards Angular Router Phần 5: Lazy Loading Link tham khảo Sample Code

Angular Workshop - Introduction to Angular

Angular Workshop - Introduction to Angular Với việc Angular vừa released v5 (Angular 5), chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xây dựng ứng dụng với Angular trong 2h. Link tham khảo Sample Code Angular Docs