Angular Router


Angular Router

Angular Router Phần 1: Config Các Thành Phần Cơ Bản

Angular Router Phần 2: Feature Module, Router Services

Angular Router Phần 3: Child Routes

Angular Router Phần 4: Route Guards

Angular Router Phần 5: Lazy Loading

Sample Code

Back to blog